Η πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για το κύμα ανακαίνισης για την Ευρώπη, η οποία στοχεύει να πρασινίσει τα κτίρια, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να βελτιώσει τη ζωή. Αυτή η στρατηγική σκοπεύει να διπλασιάσει τουλάχιστον τα ποσοστά ανακαίνισης στην ΕΕ με την κατάργηση των μακροχρόνιων φραγμών στην ενεργειακή και αποδοτική ανακαίνιση των πόρων, καθώς και με τη βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Μέχρι το 2030, ο κατασκευαστικός τομέας θα μπορούσε να δει 35 εκατομμύρια ανακαινισμένα κτίρια και έως και 160.000 πρόσθετες πράσινες θέσεις εργασίας.

Η πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες

Το κύμα της ανακαίνισης θα υποστηρίξει νέες επενδύσεις για μια διαρκή περίοδο, ξεκινώντας από δημόσια και λιγότερο αποδοτικά κτίρια. Αυτά θα τονώσουν την ψηφιοποίηση και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ανακαίνισης.

Ως μέρος αυτής της στρατηγικής, η πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες λειτουργεί για να διασφαλίσει ότι οι κοινωνικές και οικονομικά προσιτές στεγαστικές εγκαταστάσεις επωφελούνται επίσης από το κύμα ανακαίνισης. Θα εγγυηθεί την πρόσβαση των τοπικών έργων κοινωνικής στέγασης στην απαραίτητη τεχνική ικανότητα και ικανότητα καινοτομίας και υποστήριξη έργων από:

 • πιλοτικά 100 περιοχές ανακαίνισης φάρων με μια προσέγγιση έξυπνης γειτονιάς που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, παρέχοντας επίσης σχέδια για αναπαραγωγή
 • κινητοποίηση διατομεακών συμπράξεων έργων και σύνδεσή τους με τοπικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική οικονομία, οι ΜΜΕ, οι τοπικές αρχές, οι ενώσεις στέγασης και η κοινωνία των πολιτών
 • προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης καινοτόμων διαδικασιών, όπως το κυκλικό και αρθρωτό κτίριο, καθώς και τα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας και δέσμευσης για την ενδυνάμωση των κατοίκων στη διαδικασία ανακαίνισης
 • Σχετικές πολιτικές
 • Η πρωτοβουλία για οικονομικά προσιτή στέγαση είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων βάσει της αρχής 19 «στέγαση και βοήθεια για τους άστεγους», καθώς και στους στόχους της πολιτικής συνοχής 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων
 • Στόχος 1 για μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • στόχος 2 για μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς άνθρακα, που καλύπτει την ενεργειακή μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • Στόχος 4 για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω ποιοτικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και κοινωνικής ένταξης
 • Στόχος 5 για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, υποστηρίζοντας τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές και βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ

Η πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με την πολιτική συνοχής, καθώς υποστηρίζει τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές και ενδυναμώνει τις τοπικές αρχές στη διαχείριση κεφαλαίων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) διαθέτει το 8% για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής.

Ως μέρος αυτού, η νέα ευρωπαϊκή αστική πρωτοβουλία θα υποστηρίξει καινοτόμες δράσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης, ανάπτυξη πολιτικών και επικοινωνία για την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Από το 2015 έως το 2018, η στεγαστική σύμπραξη της αστικής ατζέντα ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες, οι περιφέρειες, οι πόλεις της ΕΕ και οι κοινωνικοί και ευρωπαίοι πάροχοι προσιτών κατοικιών. Η πρωτοβουλία για οικονομικά προσιτή στέγαση εξετάζει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης τους.

Η πρωτοβουλία για την προσιτή στέγαση είναι σύμφωνη με πολλές άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των οποίων

 • η στέγαση για όλους τους πολίτες
 • πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγαση
 • γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών για τη στέγαση
 • γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη στέγαση
 • ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της ΕΕ
 • ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

Τέλος, δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία για προσιτές κατοικίες σε συνέργεια με το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus.

Οι βασικές αξίες του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus είναι η βιωσιμότητα, η αισθητική και η ένταξη. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις για να συμβάλουμε στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Written by

Ιωάννης Νασιούλας

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.