Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 19ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς καί κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐπαναδιακηρύσσει διά τῆς παρούσης τήν ἐκπεφρασμένην θέσιν Αὐτῆς κατά τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἐπικαλουμένη τήν ἀπό 12.10.1933 Πρᾶξιν καί τήν ἀπό 4.10.1996 Διακήρυξιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς καί τάς ἀπό 17.5.1970 καί 29.11.1972 Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ ὁποῖαι καταδικάζουν τόν Τεκτονισμόν καί θεωροῦν ἀσυμβίβαστον τήν ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πρός αὐτήν τοῦ Τέκτονος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει ἀπολύτως εἰς τά ὑπό τῶν ὡς ἄνω Ἀποφάσεων Αὐτῆς ὁριζόμενα περί τούτου. Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι ὁ Τεκτονισμός συνιστᾷ συγκρητιστικόν μυσταγωγικόν θρησκευτικόν σύστημα ἀσυμβίβαστον πρός τήν Ἐκκλησίαν, προέκτασιν τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν, ὅλως διάφορον, κεχωρισμένον καί ἀλλότριον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Διαδηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Τέκτονος ὑπό οἱανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ ὡς μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Εἰδικῶς, ἐν τῇ ὡς ἄνω Πράξει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὁ Τεκτονισμός στηλιτεύεται ὡς σύστημα 2 συγκρητιστικῶν δοξασιῶν τοῦ ὁποίου ἡ σκοτία φσις εἶναι ἄκρως ἀντίθετος πρός τήν ἐν πλήρει φωτί χριστιανικήν Ἀλήθειαν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνανεοῖ τήν διαβεβαίωσιν Αὐτῆς πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα καί πληροφορεῖ ὑπευθύνως τό Ὀρθόδοξον Πλήρωμα ὅτι οὐδείς ἀπολύτως τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τυγχάνει μέλος Τεκτονικῆς Στοᾶς οὐδέ διατηρεῖ οἱανδήποτε σχέσιν πρός τόν Τεκτονισμόν.

Ἀποκρούομεν πᾶσαν τυχόν περί τοῦ ἐναντίου διάδοσιν ὡς τελείως ἀνυπόστατον καί ψευδῆ, στόχον ἔχουσαν τήν πρόκλησιν συγχύσεως μεταξύ τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος καί τήν φθοράν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κύρους τῶν Ποιμεναρχῶν Αὐτῆς.

Καταδικάζοντες ἐκ νέου τόν Τεκτονισμόν μετά πολλῆς εὐθύνης ὅσον καί ἀγάπης πρός τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας (Ματθ. ε’ 44), καλοῦμεν ἵνα ἐπιστρέψωσιν οἱ ἀποπλανηθέντες εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν ἄπειρον Χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος † Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ † Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Προκόπιος † Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος † Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τίτος † Ὁ Γρεβενῶν Σέργιος † Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος † Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος † Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος † Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος † Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας † Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος Ὁ Ἀρχιγραμματεύς † Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ (Ἀθήνῃσι 28ῃ Μαρτίου 2014, Αρ. Πρωτ. 1395)