ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ

α) Δια της καταλήψεως του Δορυλαίου και της διασπάσεως του εχθρικού μετώπου Δορυλαίου – Αφιόν Καραχισσάρ, έληξεν η πρώτη περίοδος των επιχειρήσεων.

β) Η επομένη περίοδος σκοπόν έχει την διάλυσιν των Κεμαλικών δυνάμεων ή την απομάκρυνσιν αυτών από του μετώπου Δορυλαίου κατά τοιούτον τρόπον, ώστε η προ αυτού συγκέντρωσίς των ή να η αδύνατος ή να απαιτήση μέγιστον χρονικόν διάστημα και μέγιστα μέσα τα οποία, προς το παρόν τουλάχιστον, ο εχθρός δεν διαθέτει.

γ) Προς επίτευξιν τούτου, η Στρατιά πρέπει να εκτελέση επιδρομάς προς Άγκυραν, να συντρίψη, αν θα συναντήση, τας εχθρικάς δυνάμεις, να διαλύση τον εν Αγκύρα συγκεντρωμένον εχθρικόν εφοδιασμόν, και εάν κατόπιν τούτου ο εχθρός δεν υποκύψη, επειδή η εν Αγκύρα παραμονή είναι μειονεκτική, να επιστρέψη εις Δορύλαιον καταστρέφουσα ριζικώς την σιδηροδρομικήν γραμμήν.

δ) Κατόπιν της επιδρομής ταύτης είναι απίθανον, ότι ο Κεμάλ θα δυνηθή να διατηρήση σημαντικόν αριθμόν δυνάμεων, πάντως όμως στράτευμα, όπερ ελλείψει μεταγωγικών αδυνατεί να απομακρυνθή της σιδηροδρομικής γραμμής δεν θα δύναται να πλησιάση μετά σοβαρών δυνάμεων το μέτωπον του Δορυλαίου.

ε) Η επιχείρησεις προς Άγκυραν παρουσιάζει δυσχερείας ως εκ της μακράς αποστάσεως (Δορύλαιον – Άγκυρα δια Σιβρί Χισσάρ 265 χιλιόμετρα, δια Τσιφτελάρ – Ινλάρ άνω των 300 χιλιομ.), της καταστάσεως των οδών, του εκτός των γεφυρών αδιαβάτου των ποταμών Σαγγαρίου και Πουρσάκ και της κατά Σεπτέμβριον επερχομένης εποχής των βροχών. Ως εκ των άνω μειονεκτημάτων η κυρία δυσχέρεια θα η η του εφοδιασμού.

στ) Εκ της μέχρις τούδε μελέτης της επιχειρήσεως η Στρατιά έφθασεν εις το συμπέρασμα ότι δύναται να προχωρήση μέχρι του ανατολικωτέρου τμήματος του Σαγγαρίου, ήτοι της γραμμής Μπειλίκ – Κιουπρού Καβάκ.

ζ) Αν κατά το διάστημα τούτο συνατήση τον εχθρόν και συντρίψη αυτόν, τότε η καταδίωξις προς την Άγκυραν δια τμήματος της Στρατιάς δεν θα παρουσιάση δυσχερείας. Αν τουναντίον ο εχθρός υποχωρήση πέραν του Σαγγαρίου, η Στρατιά θα προχωρήση ή θα σταματήση αναλόγως των παρουσιαζομένων μέχρι της εποχής εκείνης συνθηκών. Αν δηλαδή αι συνθήκαι αύται είναι ευμενείς, π.χ. κατάληψις της σιδηροδρομικής γραμμής μη κατεστραμμένης, οδοί και αυτοκίνητα εν καλή καταστάσει κ.λ. άλλως επιστρέψη Δορύλαιον καταστρέφουσα ριζικώς τα από Μπειλίκ-Κιοπρού μέχρις ανατολικώς Δορυλαίου 100 χιλιόμ. της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εν Κιουταχεία τη 15 Ιουλίου 1921.
Ο Διοικητής της Στρατιάς Μ. Ασίας
Α. ΠΑΠΟΥΛΑΣ.

Υπεβλήθη εις την Α. Μ. τον Βασιλέα, τον Πρωθυπουργόν. Τον Υπουργόν των Στρατιωτικών τη 15) 7) 21.

*Παρατίθεται αυτούσιο στο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ-ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921. Αναμνήσεις και επίσημα έγγραφα από την Μικρασιατική Εκστρατεία. Πρίγκηπας Ανδρέας των Ελλήνων. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ. 428. ISBN: 978-618-5383-08-4. Σελ. 132-133.

Written by

Ιωάννης Νασιούλας

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.